Barnebursdag (English below)

«Hundekjøring er gøyere enn Tusenfryd!» - Lykkelig bursdagsgjest, 8 år

Opplegg

Barnebursdager varer 2 1/2 time. Det eneste dere skal ha med er mat/kake og drikke. De fleste velger bålmat.  Det er plass til ca. 20 mennesker i lavvoen og 40 i gapahuken. Vi stiller med ved, pølsepinner, kopper, tallerkener og dunker dere kan blande saft på.

Dere er ansvarlige for køordning under hundekjøring i tillegg til spising. Vi gjør klare hundene mens barna spiser. Hundekjøringen tar omtrent 1 time, litt avhengig av antall barn og alder. De fleste synes det er stas å få være inne hos hundene etter hundekjøringen; sele av, leie tilbake til buret sitt, mate og selvsagt kose med. Barna kan ellers gå fritt rundt og hilse på sauer, kuer, høner, kaniner, minigriser, alpakkaer og alle de andre dyrene. Vi har også fin balansepark barna kan klatre i.

Det holder at dere møter 15 minutter før, vi har gjort i stand til dere.

Det er lurt å sette i innbydelsen at det er innkjøring fra Solliveien/Bergvangveien da mange GPSer viser feil… Parkering rett ned bakken og inn gjennom porten. 
Hundekjøring er ikke en «renslig» sport, så finklærne kan være igjen hjemme. Ha på klær etter vær i tillegg til at det må være noe som tåler kontakt med dyr. Dersom det er mørkt på kvelden er det lurt å ha med hodelykter - vii har dessverre ikke hodelykter til utlån.

Om dere skal ha godteposer ber vi om at disse deles ut til barna når de hentes - vi erfarer dessverre at det havner mye småpapir inne hos dyrene og ikke alle dyremager tåler det.

Bestilling og avtaleprosess

Gå gjerne inn på kalenderen vår og se når vi har ledige tider og send deretter en e-post til [email protected] for avtale.
Kalenderen finner du her: Kalender
Bursdager er gule og der det er gult er det allerede reservert av andre.

Vi har satt av tid til barnebursdager på ettermiddagen i ukedagene, samt fra kl 15 lørdag og søndag.
Bestillingen er bindende og bekreftelse vil bli sendt ut når betaling er registrert hos oss.

Priser og forhåndsbetaling

Barnebursdag for inntil 15 barn og 4 voksne inkludert hundekjøring: 3.900,- 

For hvert ekstra barn og eller voksen: 150,-

Dette betales på forhånd så vær så nøyaktig som mulig ved bestillingen. Dersom det skulle komme noen etternølere så betales inngang for disse når dere kommer til gården. 

Betaling skal skje til Bergvangs konto 8601 41 79625 - husk å merke innbetaling med navn og dato. Dere vil motta en kvittering/faktura hvor innbetaling er registrert på link fra Tripletex. 

Dere kan gjerne lage fellesfest for 2-3 bursdagsbarn - det er det mange som gjør.

Om ikke annet er avtalt gjelder følgende ved avbestilling:
Mindre enn 14 dager før: 25% av prisen
Mindre enn 1 uke før: 100% av prisen

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Birthday parties
Children's birthdays last 2 1/2 hours. All you have to bring is food/cake and drinks. Most people choose bonfire food. There is room for about 20 people in the lavvo and 40 in the gapahuk. We provide wood, sausage sticks, cups, plates and glass containors for you to mix juice in.

You are responsible for queuing during dog sledding in addition to the meal. We get the dogs ready while the kids eat. Dog sledding takes about 1 hour, slightly depending on the number of children and age. Most children want to to stay inside the kennel after dog sledding, helping to harness off, lead the dogs to theire cage, feed and of course cuddle. The children can otherwise walk around freely and watch sheep, cows, hens, rabbits, mini pigs, alpacas and all the other animals. We also have a nice balance park for the children to climb in.

It's enough that you meet 15 minutes before, we've made everything ready for you.
It is a good idea to put in the invitation that the entrance from Solliveien/Bergvangveien as many GPSs show errors... Parking right down the hill and in through the gate. 

Dog sledding is not a "clean" sport, so the fine clothes can be left at home. Wear clothes according to weather in addition to the fact that there must be something that can withstand contact with animals. If it's dark in the evening, it's a good idea to bring headlamps - unfortunately we don't have headlamps on loan.

If you are going to have candy bags, we ask that these be handed out to the children when they are picked up - we unfortunately find that there is a lot of small paper in the animal pens and not all animal stomachs like paper......

Booking 
Feel free to look at our calendar and see when we have available times and then send an email to [email protected] for appointment. Birthdays are yellow and where there is a yellow appointment this time is already booked. Calendar

We have time for children's birthdays in the afternoon during weekdays, as well as from 3 pm on Saturdays and Sundays.
The order is binding and confirmation will be sent out when payment is registered with us.

Prices and prepayment
Children's birthday for up to 15 children and 4 adults including dog sledding: NOK 3.900,-
For each additional child and or adult: NOK 150,-
This is paid in advance so be as accurate as possible at the time of booking. In the event of any more guests, entrance for these will be paid for when you arrive at the farm.

Payment must be made to Bergvang's account 8601 41 79625 - remember to mark payment by name and date. You will receive a receipt/invoice where payment is registered by link from Tripletex.
Feel free to make a joint party for 2-3 birthday children - that's what a lot of people do.

Unless otherwise agreed, the following applies in case of cancellation:

Less than 14 days before: 25% of the price
Less than 1 week before: 100% of the price